Obchodné podmienky

§1. Úvod


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu SIZEER vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 47652454, DIČ: 2024045804 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 96891/B (ďalej len „Predajca“), pri prevádzkovaní Internetového obchodu SIZEER, dostupného na adrese: https://sizeer.sk, a kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci môže kontaktovať Predajcu písomne na korešpondenčnej adrese: Internetový obchod SIZEER.SK, Michalská 7, 811 01 Bratislava, telefonicky na infolinke: +421 233 046 923 (ďalej len „Infolinka“) alebo na emailovej adrese: obchod@sizeer.sk.

3. Správcom osobných údajov spracovaných v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu SIZEER je Predajca.

§2. Definovanie pojmov


Pojmy použité v týchto Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu SIZEER:

1. Obchodné podmienky: tieto Všeobecné obchodné podmienky Internetového obchodu SIZEER.
2. Obchod: Internetový obchod SIZEER, kde Predajca ponúka za podmienok určených v Obchodných podmienkach svoje výrobky na predaj elektronickou cestou.
3. Produkt: produkt alebo produkty ponúkané na predaj v Obchode.
4. Zákazník: spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vykonáva nákup v Obchode.
5. Užívateľ: právnická alebo fyzická osoba, ktorá prehliada stránky Obchodu, resp. Preberá informácie uvedené na internetovej stránke Obchodu bez toho, aby vykonal nákup v Obchode.
6. Spotrebiteľ: každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predajcom alebo s ním inak koná.
7. Podnikateľ: ten, kto nevystupuje vo vzťahu k Predajcovi ako Spotrebiteľ.
8. Kúpna zmluva: zmluva, ktorej predmetom je kúpa Výrobku v zmysle Občianskeho zákonníka, uzavretá medzi Predajcom a Zákazníkom v rámci Obchodu.
9. Predajne SIZEER: kamenné predajne Predajcu s označením SIZEER, ktorých zoznam sa nachádza na adrese https://sizeer.sk
10. Účet Zákazníka: účet Zákazníka, ktorý bol registrovaný v Obchode. Zákazník sa prihlási na svoj účet pomocou určeného prihlasovacieho mena (reťazec znakov, ktoré identifikujú Zákazníka medzi ostatnými Zákazníkmi) a hesla (reťazec znakov nevyhnutný pre autentifikáciu, tj. jednoznačnú identifikáciu a overenie totožnosti Zákazníka v Obchode).
11. Objednávka: objednávka Produktu, vykonaná Zákazníkom prostredníctvom komunikácie na diaľku.
12. Doprava: poskytovateľ poštových služieb, ktorý dodáva Produkt zakúpený v Obchode.
13. Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.
14. Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Z. Z., Občiansky zákonník v platnom znení.
15. Zákon o ochrane osobných údajov: zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.
16. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016
17. Zákon o elektronickej komunikácii: zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii, v platnom znení.

§3. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto Obchodné podmienky ďalej upravujú pravidlá využitia služieb Obchodu.

2. Obchodné podmienky sú dostupné na internetových stránkach Obchodu: https://sizeer.sk/obchodne-podmienky , kde si ich môžu Zákazníci stiahnuť v podobe súboru pdf., prípadne vytlačiť.

3. Tieto Obchodné podmienky upravujú najmä:
a. pravidlá vykonávania registrácie Zákazníka v rámci Obchodu a založenia Účtu Zákazníka,
b. podmienky a pravidlá vykonávania Objednávok prostredníctvom komunikácie na diaľku v rámci Obchodu,
c. pravidlá uzatvárania Kúpnych zmlúv s využitím služieb poskytovaných v rámci Obchodu,
d. platobné a dodacie podmienky,
e. právo na odstúpenie od zmluvy,
f. reklamáciu Produktu.

4. Podmienkou pre využitie služieb Obchodu, najmä pre registráciu Zákazníka či prevedenie Objednávky, je nevyhnutný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

5. Súhlas s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok sa vyjadruje prostredníctvom tzv. funkcie checkbox (zaškrtávacie políčko). Bez vyššie uvedeného súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami prostredníctvom tzv. funkcie checkbox (zaškrtávacie políčko) nebude Zákazníkovi umožnená registrácia alebo vykonanie Objednávky.

6. Všetky Produkty ponúkané v Obchode sú nové, bez skutkových a právnych vád, a boli uvedené na slovenský trh v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Predajca uskutočňuje predaj Produktu prostredníctvom Obchodu s dodaním na územie Slovenskej republiky. Všetky Kúpne zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

8. Informácie o vykonanej Objednávke a o využívaní služieb Obchodu sa preposielajú Zákazníkovi na emailovú adresu (ak bola pri Objednávke uvedená). Daňový doklad k Objednávke zákazník taktiež obdrží v elektronickej podobe, a to najneskôr v deň dodania Produktu.

9. Akceptáciou obchodných podmienok Zákazník súhlasí s vystavovaním a zasielaním faktúr a opravných faktúr od predajcu v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v priebehu registrácie alebo počas objednávky. Zákazník zároveň prehlasuje, že bude tieto elektronické faktúry preberať z e-mailovej adresy, ktorú riadne uviedol.

§4. Podmienky používania internetovej stránky Obchodu


1. Internetová stránka Obchodu, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon'). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k internetovej stránke je predajca, ktorý je zároveň oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke. Podmienky používania internetovej stránky Obchodu určuje, vydáva a mení výhradne predajca. Používaním internetovej stránky Obchodu dáva zákazníka užívateľ súhlas s týmito podmienkami.

2. Zákazník a užívateľ je oprávnený prezerať a preberať materiály z internetovej stránky Obchodu iba na osobné, nekomerčné používanie a za podmienky, že sa zachovajú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiáloch. Zákazníka užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto internetovej stránky na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov publikovaných na internetovej stránke Obchodu na iných webových lokalitách je bez predchádzajúcej dohody s predajcom zakázané. Materiály na internetovej stránke Obchodu sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z internetovej stránke Obchoduje porušením autorského práva, ktoré má za dôsledok občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť.

§5. Ďalšie pravidlá využitia služieb Obchodu:


1. Zákazníci môžu využiť služby Obchodu bez registrácie a majú tiež možnosť využiť služby Obchodu ako registrovaní Zákazníci. K registrácii dôjde založením Účtu Zákazníka zriadeného na dobu neurčitú. Zriadením Účtu Zákazník vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pri registrácii a údajov o histórii jeho objednávok, pričom súhlas je právnym základom takéhoto spracovania. Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť svoj účet a odvolať tak súhlas so spracovaním osobných údajov, a to formou písomnej žiadosti o zrušení Účtu Zákazníka zaslanou Predajcovi (emailom alebo na korešpondenčnú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach). Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s Účtom sú súčasťou nižšie uvedených podmienok ochrany súkromia.

2. Podmienkou vykonania objednávky v Obchode je uvedenie osobných údajov Zákazníka, ktoré sú vyžadované na uzavretie Kúpnej zmluvy, a vyjadrenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami. Zákazník môže dodatočne dobrovoľne vyjadriť súhlas prostredníctvom tzv. funkcie checkbox (zaškrtávacie políčko) so spracovaním jeho osobných údajov a ich umiestňovaním v zbere dát taktiež na marketingové účely.

3. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje Zákazníka sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so Zákazníkom, prípadne marketingových akcií Predajcu v prípade udelenia osobitného súhlasu, a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretím osobám, s výnimkou potrieb súvisiacich s dodaním Produktu či platobným stykom (oznámenie mena a adresy dodania) či v rámci špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby Zákazník neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá o ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Zákazníka. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Zákazníkom Predajcovi a za účelom splnenia Objednávky a/alebo za účelom marketingových akcií predávajúceho, sú Predajcom zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s nižšie uvedenými podmienkami ochrany.

4. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a odstránenie nevyhovujúceho stavu. Zákazník má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie Účtu Zákazníka, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (emailom alebo na korešpondenčnú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach). Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov Zákazníka zakladá na jeho dobrovoľnom osobitnom súhlase (napr. prihlásenie k newsletteru), zákazník má ďalej právo kedykoľvek takýto súhlas odvolať a právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Zákazníka. Zákazník má právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predajca postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa spracovania osobných údajov a ich ochrany sa nachádzajú v Podmienkach ochrany súkromia Obchodu, dostupných na stránkach: https://sizeer.sk/podmienky-ochrany-sukromia

5. Zákazník nesie zodpovednosť za neuvedenie presných a pravdivých osobných údajov. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu Objednávky a zrušiť takúto Objednávku, pokiaľ Zákazník uviedol nepravdivé údaje, alebo v prípade, že tieto údaje vyvolávajú oprávnená podozrenie, že nie sú presné alebo pravdivé. Zákazník bude následne informovaný telefonicky alebo na emailovú adresu o dôvodoch zrušenia Objednávky. V takom prípade má Zákazník právo uviesť všetky okolnosti, ktoré sa vzťahujú na overenie pravdivosti uvedených údajov. Keď údaje ktoré by Predajcovi umožnili kontaktovať Zákazníka chýbajú, Predajca poskytne všetky potrebné informácie ohľadom predmetnej Objednávky na požiadanie zo strany Zákazníka. Predajca opraví alebo doplní osobné údaje, ktoré nie sú presné alebo pravdivé, inak osobné údaje odstráni.

6. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky transakcie, ktoré boli vykonané s využitím jeho prihlasovacieho mena a hesla, ibaže informácie o prihlasovacom mene alebo hesle Zákazníka sa dostali do dispozície iných osôb bez zavinenia Zákazníka. Predajca sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie, aby prihlasovacie meno a heslo Zákazníka nebolo poskytované tretím osobám. Zákazník sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie na predídenie sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám.

7. Predajca nenesie zodpovednosť za sprístupnenie prihlasovacieho mena alebo hesla ďalším osobám zo strany Zákazníka. V prípade zrušenia, zmeny alebo odstránenia emailovej adresy uvedenej na Účte Zákazníka, je Zákazník povinný Predajcu o takomto zrušení, zmene či odstránení informovať.

8. Zákazník prehlasuje, že všetky údaje ním uvedené pri registrácii Účtu Zákazníka a vykonaní Objednávky sú pravdivé, úplné a správne. Predajca nie je povinný overovať ich pravdivosť, úplnosť a správnosť.

§6. Vykonanie a realizácia Objednávok


1. Predajca umožňuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy prevedením Objednávky Zákazníkom:

a. online, prostredníctvom Obchodu,
b. telefonicky, prostredníctvom Infolinky Obchodu dostupnej počas bežnej pracovnej doby.

2. Pre uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom Obchodu je potrebné vybrať Produkty ich pridaním do košíka Obchodu.

3. Do okamihu stlačenia tlačidla [Objednávka s povinnosťou platby] má Zákazník možnosť opravovať uvedené údaje a meniť rozsah vybraných Produktov.

4. Po uvedení všetkých požadovaných údajov Zákazníkom sa zobrazí zhrnutie Objednávky, ktoré bude obsahovať informácie vzťahujúce sa predovšetkým na:
a. predmet Objednávky (názov, značka, veľkosť, počet, farba Produktu),
b. jednotkovú a celkovú cenu objednávaného Produktu spolu s DPH, vrátane nákladov na dopravu a ďalšie náklady (v prípade ich vzniku),
c. vybranú platobnú metódu,
d. spôsob a adresu dodania Produktu.

5. Pre odoslanie Objednávky je nevyhnutné stlačiť tlačidlo [Objednávka s povinnosťou platby]. Odoslanie Objednávky Zákazníkom je považované za akceptáciu ponuky Predajcu na uzavretie kúpnej zmluvy v súlade s obsahom Obchodných podmienok.

6. Prevedenie Objednávky Predajca bezodkladne potvrdí tým, že Zákazník dostane emailovú správu: Objednávka bola registrovaná. Táto správa bude obsahovať potvrdenie všetkých dôležitých súčastí Objednávky.

7. V prípade, že Kúpna zmluva bola uzatvorená telefonicky, potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy bude zákazníkovi doručené v trvale uchovateľnej podobe, vrátane týchto Obchodných podmienok, najneskôr v čase dodania Produktu. Predajca informuje, že pre zachovanie najvyšších štandardov zákazníckej podpory a z bezpečnostných dôvodov sú všetky telefonické hovory vedené s infolinkou nahrávané.

8. Realizované budú len Objednávky vykonávané podľa týchto Obchodných podmienok. Objednávka nebude realizovaná v prípade, že:
a. zákazník uvedie nesprávne alebo nepravdivé kontaktné údaje a nie je možné kontaktovať Zákazníka na telefónnom čísle alebo na emailovej adrese uvedenej v Objednávke;
b. Objednávka je nesprávne vykonaná;
c. Predajca z objektívnych dôvodov uzná, že pri Objednávke môže dôjsť k protiprávnemu jednaniu, čím sa rozumie každá činnosť Zákazníka v rámci Obchodu, ktorá nie je v súlade so zákonom.
d. Zákazník pri platbe vopred na bankový účet Predajcu nezaplatí kúpnu cenu Produktu vrátane prípadný nákladov na dopravu a platbu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky Predajcom v súlade s čl. VI. ods. 6 týchto Obchodný podmienok.
e. Zákazník si neprevezme objednaný Produkt v dohodnutom termíne alebo v stanovenej odbernej lehote podľa čl. IX. týchto Obchodný podmienok.

9. Predajca si vyhradzuje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na základe Objednávky vykonanej Zákazníkom v rozpore s ods. 8 tohto článku. Predajca sa bude snažiť, aby bol Zákazník pred odstúpením od Kúpnej zmluvy informovaný o možných dôvodoch odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

10. Ak bude v rámci jednej Objednávky nakúpených viac Produktov, môžu byť objednané Produkty Zákazníkovi poslané vo viac ako jednej zásielke. V takomto prípade Zákazník nenesie ďalšie náklady na dodanie druhej a ďalšej zásielky.

§7. Ceny


1. Všetky ceny Produktov sú zmluvné, aktuálne a platné. Uvedené ceny sú konečné, tj. vrátane DPH v platnej výške, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Zákazník pre získanie Produktu zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierkové a nákladov na komunikáciu prostredníctvom prostriedkov na diaľku.

2. Akčné ceny platia do vypredania zásob akčného Produktu alebo po dobu určenú Predajcom.

3. V prípade konania zľavovej akcie organizovanej Predajcom v Obchode sa zľavy nekumulujú, ak nestanovia obchodné podmienky zľavovej akcie inak.

§8. Platobné podmienky


1. Zákazník si môže zvoliť len tie spôsoby úhrady za objednané Produkty, ktoré sú uvedené na stránkach: https://sizeer.sk/dorucenie-a-platba

2. V prípade, že Zákazník zvolí spôsob platby vopred, bude Objednávka realizovaná po tom, ako Predajca dostane potvrdenie o zaplatení od prevádzkovateľa elektronického platobného systému.

§9. Dodacie podmienky


1. Dodanie Produktu je obmedzené na území Slovenskej republiky a dodáva sa na adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke.

2. Predajca realizuje dodanie objednaných Produktov prostredníctvom Dopravcu.

3. Dodacia lehota je najviac 15 pracovných dni, počnúc dňom odoslania potvrdenia Zákazníkovi o realizácii Objednávky podľa čl. VI ods. 6. Obchodných podmienok. Vo výnimočných prípadoch sa doba realizácie Objednávky môže predĺžiť, pričom Zákazník bude o takejto skutočnosti vždy vopred informovaný.

4. Zákazník, ktorý dostane zásielku s objednaným Produktom prostredníctvom Dopravcu, je povinný overiť stav zásielky. Ak bude zistené zničenie alebo neoprávnená manipulácia so zásielkou, odporúča Predajca spísať škodový protokol za prítomnosti Dopravcu a písomne informovať o tejto skutočnosti Predajcu.

§10. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy


1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy plynie odo dňa:
a. prevzatia Produktu,
b. v prípade, že je jej predmetom niekoľko druhov Produktov alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Produktu, alebo
c. v ktorom tretia osoba určená Spotrebiteľom a iná ako Dopravca prevzala Produkt.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy písomným vyhlásením adresovaným Predajcovi na korešpondenčnú adresu:

MIG-Marketing Investment Group Slovakia s.r.o. SIZEER
Súľov 46
01352 Súľov-Hradná


alebo na emailovej adrese: obchod@sizeer.sk

(s doporučenou poznámkou „Odstúpenie od zmluvy“).

Spotrebiteľ môže použiť vzor formulára odstúpenia od zmluvy, ktorý je Prílohou č. 1 týchto Obchodných podmienok. Použitie vzoru nie je povinné. V prípade odstúpenia Spotrebiteľa, potvrdí Predajca Zákazníkovi bez zbytočného odkladu v písomnej podobe prijatie takéhoto odstúpenia od zmluvy.

4. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je potrebné, aby Spotrebiteľ odoslal písomné vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku tohto článku najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy vo vyššie popísanom postupe, zaniká Kúpna zmluva od svojho počiatku.

6. Predajca vráti všetky platby prijaté od Spotrebiteľa, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do14 dní odo dňa, keď sa Predajca o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa dozvedel.

7. Predajca vráti obdržanú platbu za Produkt rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade Produktu, v prípade, že Spotrebiteľ nevyjadrí súhlas s iným riešením. Spotrebiteľ môže uviesť číslo bankového účtu, na ktoré Predajca vráti finančné prostriedky. Spotrebiteľ nenesie žiadne ďalšie náklady v súvislosti s týmto vrátením platby. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, Predajca nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ Produkt odovzdá alebo preukáže, že Produkt Predajcovi odoslal.

8. Spotrebiteľ zašle Predajcovia bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy Produkt, ktorý od neho dostal, pričom Produkt nesmie byť zničený či opotrebovaný. Lehota bude zachovaná, ak Spotrebiteľ odošle vrátený Produkt pred uplynutím 14 dňovej lehoty na adresu:

MIG-Marketing Investment Group Slovakia s.r.o. SIZEER
Súľov 46
01352 Súľov-Hradná


(s doporučenou poznámkou „Odstúpenie od zmluvy“).

9. Spotrebiteľ hradí priame náklady na vrátenie Produktu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy (náklady na odoslanie Produktu Predajcovi) aj v prípade, keď tento Produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Predajca si vyhradzuje právo neprevziať zásielku odoslanú na dobierku.

10. Spotrebiteľ berie zodpovednosť za zníženie hodnoty Produktu, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Produktom inak, než je určené s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

11. Okrem práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku umožňuje Predajca všetkým Zákazníkom odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu písomnou formou adresovanou Predajcovi v lehote do 30 dní od doručenia tovaru za podmienky, že Produkty, na ktoré sa odstúpenie od kúpnej zmluvy vzťahuje, budú kompletné a v nezmenenom stave, ak nebola zmena nevyhnutná v medziach obvyklého nakladania za účelom overenia charakteru, vlastností a funkčnosti Produktu. Zákazník je v takom prípade povinný zaobchádzať s Produktom iba v takom rozsahu a spôsobom, ako pri nákupe Produktu v Predajni SIZEER (napr. Zákazník je oprávnený Produkt iba vyskúšať, nie ho užívať). Možnosťou odstúpiť od Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v tomto odseku nie je narušené právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku.

12. Ak Zákazník využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, použijú sa obdobne ustanovenia ods. 2. až 5 a 7 až 10 tohto článku. Zákazník a Predajca sú si povinní navzájom vrátiť to, čo si vzájomne poskytli. Náklady na odoslanie Produktu Predajcovi v súvislosti s odstúpením od zmluvy nesie Zákazník. Predajca si vyhradzuje právo neprevziať zásielku odoslanú na dobierku. V prípade úspešného odstúpenia od zmluvy, za podmienok uvedených v ods. 11 tohto článku, Predajca vrátený Produkt prijme a najneskôr do 14 dní od tohto vrátenia Zákazník dostane čiastku za túto Objednávku.

13. Uzavretím Kúpnej zmluvy sa Predajca a Zákazník dohodli, že aj Predajcovi prináleží právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v prípade, ak do 7 dní od uskutočnenia Objednávky neobdrží od Zákazníka platbu za všetky Produkty, ktoré sú predmetom Objednávky.

§11. Reklamácia Produktov


1. V prípade reklamácie postupuje Predajca podľa nasledujúcich ustanovení tohoto článku a v rozsahu a v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Ak nie je Produkt pri prevzatí Zákazníkom v zhode s Kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne na Produkte vada, môže Zákazník uplatniť u Predajcu svoje právo zo zodpovednosti za vady Produktu podľa ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti Produktu, ktorá vznikla v čase 24 mesiacov od prevzatia Produktu v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahu. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v nasledovných lehotách:
a. ihneď,
b. v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
c. v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:
a. bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,
b. prípadne v dlhšej lehote, pokiaľ sa na tom dohodnú Predajca so Zákazníkom.

Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme reklamáciu, ak je Produkt riadne vyčistený, vysušený a posúdeniu reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny.

4. Zákazník si môže uplatniť reklamáciu spôsobom, že Produkt, ktorý obsahuje vady zašle na uvedenú adresu prevádzkarne Predajcu:

MIG-Marketing Investment Group Slovakia s.r.o. SIZEER
Súľov 46
01352 Súľov-Hradná


(s doporučenou poznámkou „Reklamácia“).

Predajca odporúča, aby Zákazník uviedol dostatočné kontaktné údaje (najmä adresu a telefónne číslo).

5. Zákazník je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený. To znamená, že okrem vytknutia vád doloží aj miesto, cenu Produktu a dobu zakúpenia Produktu predajným dokladom popr. iným vierohodným spôsobom.

6. Lehota na uplatnenie práva z vád je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Produktu. Reklamáciu by mal Zákazník uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Pokiaľ ide o chyby, ktoré sa na veci vyskytnú v čase do šiestich mesiacov od prevzatia Produktu Zákazníkom, a súčasne nejde o vady spočívajúce v opotrebovaní Produktu jeho obvyklým užívaním, má sa za to, že tieto vady existovali na Produkte už pri prevzatí a reklamácia bude prijatá bez ďalšieho. V prípade závad, ktoré sa vyskytnú na Produkte neskôr, bude potrebné na rozhodnutie o reklamácii preukázať existenciu vytýkaných chýb zo strany Zákazníka už pri odovzdaní Produktu. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti Produktu, tj. s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže Produkt vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

7. V prípade, že Produkt pri jeho prevzatí Zákazníkom nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Zákazník právo na to, aby Predajca bezplatne uviedol Produkt do stavu, ktorý Kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavky Zákazníka buď výmenou Produktu, alebo ak je výmena Produktu vzhľadom k povahe vytýkanej vady neprimeraným riešením, jej opravou alebo výmenou chybnej časti Produktu. Ak takýto postup nie je možný, alebo ak je riadne užívanie Produktu ohrozené v dôsledku viacerých vyskytnutých vád alebo ich opakovaného výskytu, môže Zákazník od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak Zákazník neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na výmenu Produktu bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na jeho opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že Predajca nedojedná nápravu v primeranom čase. To neplatí v prípade, ak Zákazník pred prevzatím Produktu o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8. Predajca je povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie reklamačného listu o tom, kedy Zákazník reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje. Ďalej je Predajca povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Zákazník je na uplatnenie reklamácie povinný použiť reklamačný list, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok, a ktorý spolu s Produktom obsahujúcim vadu zašle na adresu uvedenú v ods. 3 tohto článku.

9. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktorých odstránením v primeranej dobe neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita Produktu, a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Posúdenie charakteru vady prislúcha Predajcovi.

10. Za neodstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktorých výskyt je možné považovať za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Predajcu, a ktoré nie je možné v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby Produkt mohol byť riadne používaný.

11. Na postup podľa tohoto článku sa pri reklamácii môžu odvolávať iba Spotrebitelia.

§12. Podmienky poskytovania služieb elektronickou cestou


1. Využitie služieb Obchodu je možné použitím technického vybavenia, ktoré spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky:
a. prehliadač Internet Explorer vo verzii 8.0 alebo 7.0 a novší so zapnutým obsluhovaním ActiveX, JavaScript, cookies, alebo

b. prehliadač Mozilla Firefox vo verzii 3.0 alebo novší so zapnutým obsluhovaním appletov Java, JavaScript a cookies, alebo

c. prehliadač Google Chrome vo verzii 21.0 alebo novší so zapnutým obsluhovaním appletov Java, JavaScript a cookies,

d. minimálne rozlíšenie obrazovky 1280x720 pixelov.

2. Na zaistenie bezpečnosti Zákazníkov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci Obchodu, prijíma Predajca technické a organizačné opatrenia podľa prípadného stupňa ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, obzvlášť tie opatrenia, ktoré slúžia na znemožnenie získania a zmenu osobných údajov neoprávnenými osobami.

3 .Zákazník, ktorý využíva služby Obchodu, sa zaväzuje najmä:
a. dodržiavať právne predpisy a nepridávať akýkoľvek obsah, ktorým by boli porušené právne predpisy, resp. porušené práva tretích osôb. Ďalej nesmie pridávať obsah, ktorý by bol svojou povahou rasistický, diskriminačný, urážlivý, či obsah so sexuálnym charakterom. Užívateľ ďalej nesmie na internetové stránky Obchodu pridávať komerčné oznámenia, ani komerčné odkazy na priamu či nepriamu konkurenciu Predajcu, tj. subjekty akokoľvek poskytujúce služby organizovania odborných akcií alebo služby s takýmto organizovaním súvisiace,
b. využívať Obchod spôsobom, ktorý nebude narušovať jeho fungovanie, predovšetkým použitím vhodného softvéru alebo zariadenia,
c. vyhýbať sa činnostiam ako: rozosielanie alebo umiestňovanie v rámci Obchodu neobjednanej obchodnej informácie (spam),
d. využívať služby Obchodu spôsobom, ktorý nebude záťažou pre iných Zákazníkov a pre Predajcu,
e. využívať služby Obchodu spôsobom zhodným s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.

4. Predajca prijme opatrenia, ktoré budú zabezpečovať plnú funkčnosť Obchodu. Zákazník je povinný informovať Predajcu o všetkých chybách vo funkčnosti Obchodu.

5. Všetky reklamácie, ktoré sa týkajú prevádzky Obchodu, môže Zákazník nahlásiť písomne na korešpondenčnú alebo emailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Pri reklamácii je Zákazník povinný uviesť meno a priezvisko, korešpondenčnú či emailovú adresu, a tiež druh a dátum chyby vo fungovaní Obchodu.

6. Predajca preverí všetky reklamácie podľa tohto článku v lehote do 14 dní od ich obdržania a bude informovať Zákazníka o ich vybavení na adresu Zákazníka uvedenú v reklamácii.

§13. Platforma RSO a alternatívne riešenie sporov


1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: obchod@sizeer.sk). Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný http://www.economy.gov.sk/zoznamsubjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s , ktorý ešte nie je prístupný); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

§14. Záverečné ustanovenia


1. Predajca si vyhradzuje právo zavádzať a odvolávať ponuky alebo zľavové akcie a pozmeňovať ceny Produktov v Obchode, bez toho, aby boli dotknuté Zákazníkom nadobudnuté práva, vrátane podmienok Kúpnych zmlúv uzatvorených pred vykonanými zmenami.

2. Pre prípady, ktoré tieto Obchodné podmienky neupravujú, platia všeobecne záväzné platné právne predpisy, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

3. Tieto Obchodné podmienky nevylučujú a neobmedzujú žiadne práva Zákazníka, na ktoré má nárok na základe platných právnych predpisov. Ak budú ustanovenia týchto Obchodných podmienok v rozpore s platnými právnymi predpismi, zaisťujúcimi práva Zákazníkov, majú prednosť tieto právne predpisy.
4.Predajca si vyhradzuje možnosť pozmeniť zo závažných dôvodov tieto Obchodné podmienky. K závažným dôvodom patria najmä zmeny všeobecne záväzných platných právnych predpisov, organizačné zmeny na strane Predajcu, rozšírenie služieb poskytovaných Predajcom, nemožnosť pokračovať v poskytovaní služieb Predajcom za doterajších podmienok. Predajca bude informovať Zákazníka o novom obsahu Obchodných podmienok elektronicky (na emailovú adresu uvedenú na Účte Zákazníka alebo počas potvrdenia prijatia Objednávky na emailovú adresu), najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti nových Obchodných podmienok. Ak nebude Zákazník súhlasiť s obsahom nových Obchodných podmienok, má právo v ľubovoľnom okamihu zrušiť svoj Účet prehlásením o odstránení Účtu Zákazníka. Objednávky vykonané Zákazníkom pred dňom nadobudnutia platnosti nových Obchodných podmienok budú realizované na základe doterajších Obchodných podmienok, prijatých Zákazníkom ku dňu vykonania Objednávky.

5. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 11. 5. 2020

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax. č.: 02/ 58272 170.Príloha č. 1

Oznámenie o odstúpení od zmluvy


Adresát:


MIG-Marketing Investment Group Slovakia s.r.o. SIZEER, Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná ; emailová adresa: obchod@sizeer.sk .

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohoto tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)

..........................................

Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*)

..........................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa

..........................................

Adresa spotrebiteľa

..........................................

Bankový účet spotrebiteľa

..........................................

Podpis spotrebiteľa (len v prípade, keď je tento formulár posielaný v listovej podobe)

..........................................

Dátum

..........................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte údaje.


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

- Obchodné podmienky obchodu v súbore.pdf
- Oznámenie o odstúpení od zmluvy vo formáte pdf
- Reklamačný list vo formáte pdf

[script]$(document).ready(function(){$('.si-question').click(function(){$(this).toggleClass('active');$(this).next('.si-answer').animate({height:"toggle"});});});[/script]
Späť
×
[script]/*$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ /* $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1710_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1710_0').removeAttr('required');}});});*/[/script]