Podmienky ochrany súkromia


Tieto Podmienky ochrany súkromia prevádzkovateľa Internetového obchodu Sizeer, dostupného na adrese: https://sizeer.sk, ktorým je spoločnosť MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 47652454, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 96891/B, emailový kontakt: obchod@sizeer.sk, tel. kontakt: +421 233 331 500 (ďalej len "Prevádzkovateľ'), obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracúvajú v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu Sizeer, a ich využitie v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

Anonymita:

Užívatelia, ktorí využívajú služby Internetového obchodu Sizeer (ďalej len "Užívateľ" alebo "Užívatelia'), zostanú anonymní, kým sami nerozhodnú inak alebo neurobia kroky v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu Sizeer, pri ktorých je potrebné sprístupniť osobné údaje oprávneným subjektom, ktoré spĺňajú požiadavky pre zoznámenie s obsahom takých osobných údajov podľa platných právnych predpisov, najmä Prevádzkovateľovi v súvislosti s vybavením objednávky, so zriadením a vedením užívateľského a s prihlásením k newsletteru, poskytovateľovi platobného riešenia v súvislosti s uskutočnením platby online a prepravným spoločnostiam

v súvislosti s doručením objednaného tovaru.


Prečo, za akým účelom a na akú dobu sa zhromažďujú a spracúvajú informácie o Užívateľovi?

Podľa účelov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu Sizeer Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva informácie o Užívateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon') a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len "Nariadenie'), a to nasledovnými spôsobmi:


1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní a vybavení objednávky

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny a medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených kategórií osôb.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s archiváciou účtovných dokladov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Tovar a/alebo služby ponúkané v internetovom obchode nie sú primárne určené pre Užívateľov mladších ako 18 rokov.

2. Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách, teda na účely priameho marketingu v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, (newsletter či SMS), sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa, telefónne číslo a pohlavie (v súvislosti s rozlišovaním mužského a ženského sortimentu) Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je dobrovoľný súhlas Užívateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Užívateľa o zasielanie informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Užívateľa môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať technické riešenia pre marketingové kampane alebo ich správu.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ak bude spracovaním údajov poverený.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s obhajobou právnych nárokov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu,  právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Informácie o produktoch a službách pri priamom marketingu nie sú primárne určené pre Užívateľov mladších ako 18 rokov.

 

3. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii Užívateľa

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia a vedenia užívateľského účtu sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je dobrovoľný súhlas Užívateľa, bez ktorého by užívateľský účet nebolo možné zriadiť a využívať.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Užívateľa osoby o využívanie užívateľského účtu.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s obhajobou právnych nárokov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Vytváranie užívateľských účtov nie je primárne určené pre Užívateľov mladších ako 18 rokov

 

4. Spracúvanie osobných údajov pri využití služieb programu SizeerClub

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služieb spojených s programom SizeerClub, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s poskytovaním služieb programu SizeerClub, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Užívateľa osoby o využívanie službieb programu SizeerClub.

Spracovaním osobných údajov Užívateľa môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa môže zaisťovať výrobu kariet SizeerClub, technické riešenia pre marketingové kampane alebo ich správu, prípadne iné opatrenia súvisiace s programom SizeerClub.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ak bude spracovaním údajov poverený.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s obhajobou právnych nárokov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Program SizeerClub nie je primárne určený pre Užívateľov mladších ako 18 rokov.

Ochrana údajov

Úlohou Prevádzkovateľa je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť spôsob ochrany osobných údajov v dôsledku technologického vývoja a vývoja Internetového obchodu Sizeer, o čom bude Prevádzkovateľ Užívateľa vždy informovať na stránkach Internetového obchodu Sizeer.

Štatistika

Na základe informácií a údajov získaných od Užívateľov (napr. súborov cookie, systémových log, adries IP) spojených s prihlasovaním na stránky a pohybovaním sa po nich, sú tvorené súhrnné štatistické zoznamy, ktoré sa zverejňujú tretím subjektom. Štatistické zoznamy neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých Užívateľov.

Praktické poznámky ohľadom využitia Internetového obchodu Sizeer

Ak používa Užívateľ jeden počítač spoločne s inými osobami, po ukončení využívania služieb internetového obchodu Sizeer, ktoré vyžadujú prihlásenie, je nevyhnutné sa vždy odhlásiť

z účtu Užívateľa za účelom zabránenia prezeraniu, využívania alebo zmeny obsahu, informácií alebo údajov o Užívateľovi zo strany neoprávnených osôb. Užívateľom uvedené osobné údaje a informácie sú počas registrácie na stránkach známe iba tomuto Užívateľovi

a Prevádzkovateľovi a osobám s ním spolupracujúcim, ktoré sú povinné uchovať tieto údaje v tajnosti. Za ich činnosti Prevádzkovateľ zodpovedá ako za svoje vlastné. Užívateľovi sa zakazuje na stránkach Internetového obchodu Sizeer zverejňovať inzerciu, ponuky alebo ďalší obsah, ktorý je prístupný aj iným Užívateľom. V prípade porušenia zákazu podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ tento obsah nezverejní, ak to nebude však potrebné na základe subjektov, ktoré majú k tomuto zverejneniu podľa všeobecne platných právnych predpisov právo.

Užívateľ má povinnosť postupovať tak, aby jeho osobné údaje, najmä potom prístupové údaje k účtu Užívateľa, neboli sprístupnené neoprávneným osobám.

Užívateľ je oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s názormi, pripomienkami či otázkami týkajúcimi sa uchovávania osobných údajov a informácií, a to pomocou kontaktného formulára alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa s poznámkou Internetový obchod Sizeer.sk.

Vysvetlenie použitých pojmov:

Cookie – Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých Užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.

Log – alebo tiež žurnál je názov pre záznam alebo súbor záznamov (často súbory s príponou .log), ktoré si niektoré programy vytvárajú pre ukladanie informácií o svojej činnosti a behu. Logy slúžia pri spätnej analýze na rozpoznanie, či došlo k nejakej chybe a pokiaľ áno, potom pomáhajú určiť, k akej chybe došlo a prečo. Môžu tiež obsahovať informácie o tom, ako a kým bola daná aplikácia či služba využívaná (napríklad z akej IP adresy sa pristupovalo k WWW serveru).

Adresa IP – je v informatike číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v počítačovej sieti, ktorá používa IP (internetový protokol). IP adresa slúži na rozlíšenie sieťových rozhraní pripojených k počítačovej sieti. Sieťovým rozhraním môže byť sieťová karta (Ethernet, Wi-Fi), IrDA port, ale môže sa jednať aj o virtuálne zariadenia (loopback, rozhranie pre virtuálny počítač a podobne). Skratka IP znamená Internet Protocol, čo je protokol, pomocou ktorého komunikujú všetky zariadenia v Internete.

IP protokol bol pôvodne vyvinutý pre potreby komunikácie v Internete. IP adresa musí byť v danej sieti jednoznačná (jedno rozhranie môže mať viac IP adries, ale rovnaká IP adresa nemôže byť na viac rozhraniach), avšak je možné používať NAT a privátne IP adresy. Všetky dáta sú medzi sieťovými rozhraniami prenášané v podobe IP datagramov.

IP spoofingu – označuje v informatike vytvorenie IP datagramu s falošnou zdrojovou IP adresou, ktorý je následne odoslaný počítačovou sieťou k cieľovému počítaču, pred ktorým má byť zatajená totožnosť odosielateľa.

IP spoofing slúži na vedenie útokov (napr. DoS) a podobne. Na väčšine systémov je pre vytvorenie datagramu s podvrhnutou IP adresou nutný raw prístup k internet socketu, čo je umožnené iba správcovi počítača, nie bežnému užívateľovi.


Tieto Podmienky ochrany súkromia prevádzkovateľa Internetového obchodu Sizeer, dostupného na adrese: https://sizeer.sk, ktorým je spoločnosť MARKETING INVESTMENT GROUP SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 47652454, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 96891/B, emailový kontakt: obchod@sizeer.sk, tel. kontakt: +421 233 046 923 (ďalej len "Prevádzkovateľ'), obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracúvajú v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu Sizeer, a ich využitie v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.


Anonymita

Užívatelia, ktorí využívajú služby Internetového obchodu Sizeer (ďalej len "Užívateľ" alebo "Užívatelia'), zostanú anonymní, kým sami nerozhodnú inak alebo neurobia kroky v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu Sizeer, pri ktorých je potrebné sprístupniť osobné údaje oprávneným subjektom, ktoré spĺňajú požiadavky pre zoznámenie s obsahom takých osobných údajov podľa platných právnych predpisov, najmä Prevádzkovateľovi v súvislosti s vybavením objednávky, so zriadením a vedením užívateľského a s prihlásením k newsletteru, poskytovateľovi platobného riešenia v súvislosti s uskutočnením platby online a prepravným spoločnostiam v súvislosti s doručením objednaného tovaru.


Prečo, za akým účelom a na akú dobu sa zhromažďujú a spracúvajú informácie o Užívateľovi?


Podľa účelov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu Sizeer Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva informácie o Užívateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon') a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len "Nariadenie'), a to nasledovnými spôsobmi:

1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní a vybavení objednávky

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny a medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou vyššie uvedených kategórií osôb.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s archiváciou účtovných dokladov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Tovar a/alebo služby ponúkané v internetovom obchode nie sú primárne určené pre Užívateľov mladších ako 18 rokov.


2. Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách, teda na účely priameho marketingu v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, (newsletter či SMS), sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa, telefónne číslo a pohlavie (v súvislosti s rozlišovaním mužského a ženského sortimentu) Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je dobrovoľný súhlas Užívateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Užívateľa o zasielanie informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Užívateľa môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať technické riešenia pre marketingové kampane alebo ich správu.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ak bude spracovaním údajov poverený.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s obhajobou právnych nárokov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Informácie o produktoch a službách pri priamom marketingu nie sú primárne určené pre Užívateľov mladších ako 18 rokov.


3. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii Užívateľa

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia a vedenia užívateľského účtu sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je dobrovoľný súhlas Užívateľa, bez ktorého by užívateľský účet nebolo možné zriadiť a využívať.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Užívateľa osoby o využívanie užívateľského účtu.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s obhajobou právnych nárokov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Vytváranie užívateľských účtov nie je primárne určené pre Užívateľov mladších ako 18 rokov.


4. Spracúvanie osobných údajov pri využití služieb programu SizeerClub

Osobné údaje Užívateľa, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služieb spojených s programom SizeerClub, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Užívateľa.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s poskytovaním služieb programu SizeerClub, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Užívateľa osoby o využívanie službieb programu SizeerClub.

Spracovaním osobných údajov Užívateľa môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa môže zaisťovať výrobu kariet SizeerClub, technické riešenia pre marketingové kampane alebo ich správu, prípadne iné opatrenia súvisiace s programom SizeerClub.

Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ak bude spracovaním údajov poverený.

Užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (pokiaľ to nie je v rozpore s čl. 17 Nariadenia – napríklad v súvislosti s obhajobou právnych nárokov), prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Užívateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Program SizeerClub nie je primárne určený pre Užívateľov mladších ako 18 rokov.

Ochrana údajov


Úlohou Prevádzkovateľa je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť spôsob ochrany osobných údajov v dôsledku technologického vývoja a vývoja Internetového obchodu Sizeer, o čom bude Prevádzkovateľ Užívateľa vždy informovať na stránkach Internetového obchodu Sizeer.

Štatistika


Na základe informácií a údajov získaných od Užívateľov (napr. súborov cookie, systémových log, adries IP) spojených s prihlasovaním na stránky a pohybovaním sa po nich, sú tvorené súhrnné štatistické zoznamy, ktoré sa zverejňujú tretím subjektom. Štatistické zoznamy neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých Užívateľov.

Praktické poznámky ohľadom využitia Internetového obchodu Sizeer


Ak používa Užívateľ jeden počítač spoločne s inými osobami, po ukončení využívania služieb internetového obchodu Sizeer, ktoré vyžadujú prihlásenie, je nevyhnutné sa vždy odhlásiť z účtu Užívateľa za účelom zabránenia prezeraniu, využívania alebo zmeny obsahu, informácií alebo údajov o Užívateľovi zo strany neoprávnených osôb. Užívateľom uvedené osobné údaje a informácie sú počas registrácie na stránkach známe iba tomuto Užívateľovi a Prevádzkovateľovi a osobám s ním spolupracujúcim, ktoré sú povinné uchovať tieto údaje v tajnosti. Za ich činnosti Prevádzkovateľ zodpovedá ako za svoje vlastné. Užívateľovi sa zakazuje na stránkach Internetového obchodu Sizeer zverejňovať inzerciu, ponuky alebo ďalší obsah, ktorý je prístupný aj iným Užívateľom. V prípade porušenia zákazu podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ tento obsah nezverejní, ak to nebude však potrebné na základe subjektov, ktoré majú k tomuto zverejneniu podľa všeobecne platných právnych predpisov právo.

Užívateľ má povinnosť postupovať tak, aby jeho osobné údaje, najmä potom prístupové údaje k účtu Užívateľa, neboli sprístupnené neoprávneným osobám.

Užívateľ je oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s názormi, pripomienkami či otázkami týkajúcimi sa uchovávania osobných údajov a informácií, a to pomocou kontaktného formulára alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa s poznámkou Internetový obchod Sizeer.sk.

Vysvetlenie použitých pojmov


Cookie – Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých Užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.

Log – alebo tiež žurnál je názov pre záznam alebo súbor záznamov (často súbory s príponou .log), ktoré si niektoré programy vytvárajú pre ukladanie informácií o svojej činnosti a behu. Logy slúžia pri spätnej analýze na rozpoznanie, či došlo k nejakej chybe a pokiaľ áno, potom pomáhajú určiť, k akej chybe došlo a prečo. Môžu tiež obsahovať informácie o tom, ako a kým bola daná aplikácia či služba využívaná (napríklad z akej IP adresy sa pristupovalo k WWW serveru).

Adresa IP – je v informatike číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v počítačovej sieti, ktorá používa IP (internetový protokol). IP adresa slúži na rozlíšenie sieťových rozhraní pripojených k počítačovej sieti. Sieťovým rozhraním môže byť sieťová karta (Ethernet, Wi-Fi), IrDA port, ale môže sa jednať aj o virtuálne zariadenia (loopback, rozhranie pre virtuálny počítač a podobne). Skratka IP znamená Internet Protocol, čo je protokol, pomocou ktorého komunikujú všetky zariadenia v Internete.

IP protokol bol pôvodne vyvinutý pre potreby komunikácie v Internete. IP adresa musí byť v danej sieti jednoznačná (jedno rozhranie môže mať viac IP adries, ale rovnaká IP adresa nemôže byť na viac rozhraniach), avšak je možné používať NAT a privátne IP adresy. Všetky dáta sú medzi sieťovými rozhraniami prenášané v podobe IP datagramov.

IP spoofingu – označuje v informatike vytvorenie IP datagramu s falošnou zdrojovou IP adresou, ktorý je následne odoslaný počítačovou sieťou k cieľovému počítaču, pred ktorým má byť zatajená totožnosť odosielateľa.

IP spoofing slúži na vedenie útokov (napr. DoS) a podobne. Na väčšine systémov je pre vytvorenie datagramu s podvrhnutou IP adresou nutný raw prístup k internet socketu, čo je umožnené iba správcovi počítača, nie bežnému užívateľovi.

[script]$(document).ready(function(){$('.si-question').click(function(){$(this).toggleClass('active');$(this).next('.si-answer').animate({height:"toggle"});});});[/script]
Späť
×
[script]/*$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ /* $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});$(document).ready(function() { $('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_loyaltyClubJoin').change(function(){if($(this).is(':checked')) {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1710_0').attr('required', '');} else {$('#cart_flow_address_step_loyaltyScheme_consentForm_consent_1710_0').removeAttr('required');}});});*/[/script]